FEELLIFE

Privacyverklaring FEELLIFE

FEELLIFE
Kvk-nummer 66777194
Zilvergracht 21
2652 HT Berkel en Rodenrijs
+31628530276
www.feellife-massage.nl

 FEELLIFE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. Gijs van Ammelrooij is de Functionaris Gegevensbescherming van FEELLIFE en is gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim). De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen via info@feellife-massage.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FEELLIFE verwerkt persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van haar diensten. In onderstaande tabel staan alle persoonsgegevens die wij verwerken uitgelegd.

DOELWELKE PERSOONSGEGEVENSBEWAARTERMIJNDERDEN AAN WIE WIJ PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN
Optimale zorgverlening en kwalitatief goede behandelingSociaal-medische gegevens20 jaar Niet van toepassing
Administratie, bereikbaarheid en afhandeling betalingNAW gegevens, telefoonnummer en emailadres7 jaar in de financiële administratieBelastingdienst
Facturering naar de zorgverzekeraarNAW-gegevens, geboortedatum/datum behandeling/behandelcode/kosten consult/verzekeringspolis7 jaar in de financiële administratieZorgverzekeraar

Uw sociaal-medische gegevens worden in uw clientdossier vastgelegd voor optimale zorgverlening en kwalitatief goede behandeling zoals wettelijk verplicht door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO/Wkkgz) en 20 jaar bewaard. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Voor de bescherming van uw gegevens maakt FEELLIFE gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen verkrijgen tot deze gegevens. Communicatie over uw zorginhoudelijke gegevens naar derden (zoals een arts of specialist) kan uitsluitend op schriftelijk verzoek van de cliënt zelf. Uw dossier (of een gedeelte daarvan) kan alleen door de cliënt zelf opgevraagd worden. Bij gewenste waarneming kunnen gegevens alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming gedeeld worden.

Als de cliënt jonger is dan 16 jaar betreffen de hierboven genoemde persoonsgegevens “gevoelige informatie”. Voor het verwerken van deze gegevens geeft de ouder/verzorger van de cliënt bij inschrijving schriftelijke toestemming. FEELLIFE verstrekt geen persoonsgegevens aan andere derde partijen dan in de tabel hierboven opgenomen, behalve als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FEELLIFE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@feellife-massage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FEELLIFE wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FEELLIFE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@feellife-massage.nl.